Sopimusehdot ja kunto­salin peli­säännöt

Fit Joutsenon sopimusehdot

 1. Jäsenyytesi peruskauden pituus selviää jäsensopimuksen etusivulta, kohdasta ”Sopimuksen peruskausi” ja on joko toistaiseksi voimassa oleva tai 6-24 kk mittainen määräalennuskortti. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Alle 18 vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä.
  Asiakas treenaa ja/tai käyttää ryhmäliikuntatunteja omalla vastuullaan. Tämä koskee salia, allasalueita, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntoklubin yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja.
 2. Alle kuukauden mittaisista sairaustapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosali/ryhmäliikuntamaksuja. Myöskään käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi.
  Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli kuukauden), raskauden tai armeijan johdosta voidaan määräaikainen jäsenyys keskeyttää määräajaksi (keskeytyksen maksimipituus on 12kk). Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todiste. Jäsenyyden voi myös irtisanoa milloin tahansa kesken 6-24kk:n mittaisen peruskauden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Tällöin jäseneltä tullaan perimään takaisin jäsenyyden kestoajalta määräalennuskortin ja normaalihintaisen (toistaiseksi voimassa olevan) kortin välinen hinnan erotus. Myös liittymislahjojen (esine tai euromääräinen liittymislahja) vähittäismyyntiarvo peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin.
 3. Keskeytys ei vähennä määräaikaista peruskautta.
 4. Jäsenyys jatkuu peruskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena, kalenterikuukauden irtisanomisajalla ko. ajankohdan hinnaston mukaisin hinnoin. Mikäli jäsen haluaa päättää jäsenyytensä heti määräalennuskauden (6-24kk) jälkeen, on hänen irtisanottava jäsenyys viimeistään kuukausi ennen peruskauden päättymistä.
 5. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle 2kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti.
 6. Erikseen laskutetaan kulloinkin voimassa olevat laskutuksen lisäkulut, sekä toimistomaksut.
 7. Kaikki irtisanoutumiset ja keskeytykset hoidetaan paikan päällä Ole.Fit Kuntoklubin asiakaspalvelussa sen aukioloaikojen puitteissa. Asiakas varaa mukaansa kohdassa 1. ja /tai 2. mainitun kirjallisen todisteen. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet maksut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty. Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole yhtä kuin irtisanoutuminen vaan irtisanoutuminen tulee tehdä kuten yllä on kerrottu. Tauolta ei voi irtisanoutua suoraan. Asiakkuuden tulee olla aktiivinen ennen irtisanoutumista, jolloin noudatetaan normaalia kulloinkin voimassa olevaa irtisanoutumisaikaa.
 8. Kuntoklubin jäsenellä on oikeus tuoda vastikkeetta ystävä vieraaksi salille. Vieraan tulee aina täyttää kuntoklubin vieraskortti ja ilmoittautua asiakaspalveluun. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen vierashinnan. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa klubin sääntöjä. Mikäli jäsen tuo tai päästää ulko-ovesta kuntoklubille ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa asiakaspalvelusta, peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. 
 9. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa kuntoklubille. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avainkortin uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntoklubin henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntoklubille kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.
 10. Kuntoklubi on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
 11. Maksujen viivästymisestä on klubilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin. Jos jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.
 12. Jäsenellä on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.
 13. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Ole.Fit Kuntoklubi ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta sopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista kuten kohdassa 11. on kerrottu.
 14. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntoklubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntoklubilla pyydettäessä.

Kuntosalin pelisäännöt

 1. Kuntoklubin säännöt koskevat kaikkia sen palveluita käyttäviä henkilöitä. Jäseniltä̈ odotetaan Kuntoklubilla ja sen järjestämissä̈ tilaisuuksissa siisteyttä̈ ja hyviä̈ tapoja. Kuntoklubilta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu kuntoklubilla on hyvien tapojen vastaista. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Jäsenyys voidaan perua kokonaan välittömästi, mikäli rike katsotaan olevan riittävän suuri. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo. 
 2. Kuntoklubia käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin sali voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessa hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä. 
 3. Jäsen on vastuussa siitä että Kuntoklubin tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Kuntoklubi sitoutuu tarjoamaan jäsenille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla. 
 4. Jäsenen on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö Kuntoklubilla on kielletty. Lisäksi jäsen velvoitetaan käyttämään hikipyyhettä / siistimään harjoittelupiste seuraavaa käyttäjää varten.
 5. Kuntoklubi tarjoaa jäsenen pientavaroille lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä kuntoklubi vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.
 6. Tupakointi ei ole sallittua missään kuntoklubin tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntoklubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty. Valokuvaaminen on Kuntoklubilla kielletty ilman henkilökunnan lupaa. Lasten (alle 14 v.) tuominen kuntoklubin liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. 
 7. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntoklubin henkilökunnalle. 
 8. Jäsen on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin kuntoklubin tapahtumiin. 
 9. Mikäli Kuntoklubin siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntoklubin johdolle. 
 10. Kuntoklubilla on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntoklubin vakuutukset eivät kata kuntoklubin tapahtumia, jotka toteutetaan sen ulkopuolella. 
 11. Kuntoklubin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo. Kaikki varkaudet ilmoitetaan välittömästi poliisille. Kuntoklubilla on reaaliaikainen kameravalvonta.
 12. Jäsen sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina kuntoklubille tullessaan ulkopuolella ja/tai vastaanotossa olevaan kortinlukijaan. 
 13. Kuntoklubilla on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan kuntoklubin ilmoitustaululla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä. 
 14. Kuntoklubi varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja sääntöjä. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Tervetuloa Ole.Fit Kuntoklubin jäseneksi.